SK
Number of ratings: 6

5/5

Shopatin

Pasierbová Juliana

900,00 €
Add to cart
Delivery: 5-6 days
Shipping: 0 € - Personal order pickup (Nitra)
10 € - Courier - Slovakia
10 € - Post - Slovakia
Viewed: 942x

Sale note: Originálna maľba, damarová povrchová úprava

Technique: combined technique
Theme: abstraction, fantasy landscape, figural themes, geometric abstraction, idealized landscape, lyrical abstraction, poster,
Measurements: 90cm x 120cm x 2cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2312 0000 00003068
Piece description:

Ľudské bytosti sa vplyvom súčasného mediálneho tlaku prirodzene stávajú závislými na dosahovaní všetkých krátkodobých túžob. Reklamné, propagačné pazúry nás škriabu na prázdnych miestach, kde je potrebné doplniť dávku novodobého hormónu šťastia, ,,shopatinuˇˇ. Nutkavé hlasy obklopiť sa všetkým materiálnym bohatstvom prelepia oči voči našej vlastnej prirodzenosti. Veď túžba po výstrednosti, honba za farebným osobným profilom je len slepým bodom pre neuspokojené vnímanie jednoduchého bytia.

 

Human beings naturally become dependent on the achievement of all short-term desires due to the current media pressure. Advertising, promotional claws scratch us at the empty places, where it is necessary to fill up a dose of the modern hormone of happiness, the ,,shopatinˇˇ. The compulsive voices to surround ourselves with all material wealth, glue our eyes to our own nature. After all, the desire for eccentricity, the pursuit for a colorful personal profile is only a blind spot for the unsatisfied perception of simple being.

Report
OTHER ARTWORKS FROM THE AUTHOR FOR SALE